Quản lý cấp trung là gì? Vai trò, chức năng và kỹ năng cần có