Xây Dựng Thương Hiệu Bản Thân

Khóa học được thiết kế cho nhân viên các cấp muốn tiếp thị thương hiệu bản than để nâng cao giá trị, tạo dựng thương hiệu một cách hợp lý, duy trì thương hiệu bản thân, và quản lý thương hiệu một cách hiệu quả.