Kỹ Năng Ủy Quyền

Tất cả giám đốc, giám sát viên, các trưởng nhóm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cần ủy quyền, đánh giá và thúc đẩy nhân viên.