Kỹ Năng Tạo Động Lực

Khóa học dành cho những nhà quản lý muốn cải thiện kỹ năng thúc đẩy động viên nhân viên thông qua việc nắm rõ những gì cần có, điều gì mang lại hiệu quả và thực hiện kế hoạch cá nhân.