Kỹ Năng Quản Lý Và Hoạch Định Thời Gian Hiệu Quả

Mọi đối tượng với mong muốn làm chủ thời gian và có khả năng chủ động trong kế hoạch.