Dẫn Dắt Và Quản Lý Sự Thay Đổi

Quản lý các cấp có nhu cầu lường trước những sự thay đổi ảnh hưởng đến tổ chức của mình. Khóa học còn cung cấp phương hướng, đường lối giải quyết qua việc hoạch định và tư duy chiến lược.