Muốn từ bỏ chức danh quản lý để làm nhân viên bình thường.