Xây Dựng Hệ Thống Chỉ Số Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc (KPI)

Quản lý các cấp và nhân viên tham gia vào công việc hoạch định chiến lược, đánh giá kết quả kinh doanh tổ chức.