Trí Tuệ Cảm Xúc (EI)

Tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh muốn tối đa hóa hiệu suất bằng cách phát triển kỹ năng giao tiếp và gia tăng sự hiểu biết và tự quản lý cảm xúc thông qua việc đào tạo trí tuệ cảm xúc.