Quản Trị Rủi Ro

Quản lý, giám sát viên hoặc những đối tượng đòi hỏi kỹ năng hoạch định kế hoạch và ra quyết định; cần dự đoán hoặc giải quyết tình huống bất ngờ có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến tổ chức.