Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kinh Doanh

Khóa học này phù hợp cho các nhà quản lý, giám sát và những người cần phải viết báo cáo thương mại.