Kỹ Năng Thuyết Trình Nâng Cao

Khóa học kỹ năng thuyết trình nâng cao dành cho những người đã có kinh nghiệm thuyết trình và cho những người muốn điều chỉnh phong cách trình bày của họ. Những người tham gia sẽ thuyết trình tối thiểu là bốn lần trong khóa học và tất cả các bài thuyết trình được đánh giá bởi giảng viên và những người tham gia. Bài thuyết trình cuối cùng sẽ được quay video lại và mỗi người sẽ nhận được một bản sao bài trình bày của họ.