Kỹ Năng Thuyết Phục và Gây Ảnh Hưởng

Dành cho quản lý và đội ngũ nhân viên mong muốn cải thiện kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của bản thân.