Kỹ Năng Thực Hiện Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo (TNA)

Quản lý nhân sự các cấp, quản lý không chuyên, giám sát viên hoặc cá nhân có nhiệm vụ thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo cho doanh nghiệp mình.