Kỹ Năng Quản Lý Cơ Bản

Khóa học này được thiết kể để giúp các nhà quản lý phát triển những kỹ năng cần thiết nhằm tạo ảnh hưởng và thúc đẩy nhân viên đạt được hiệu quả công việc vượt trội.