Kỹ Năng Quản Lý Cho Quản Lý Cấp Trung

Khóa học phù hợp với cấp quản lý và lãnh đạo muốn phát triển kỹ năng gây ảnh hưởng và thúc đẩy, tao động lực cho nhân viên của mình.