Kỹ Năng Huấn Luyện Nhân Viên

Giám đốc, nhà lãnh đạo, giảng viên và những ai quan tâm đến các kiến thức và kỹ năng huấn luyện.