Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo và Ra Quyết Định

Khóa học này rất hữu ích cho nhân viên ở mọi cấp độ và bộ phận, những người cần hoạch định phương pháp để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp.