Kỹ Năng Đàm Phán Thành Công

Quản lý, giám sát và những nhân viên muốn nâng cao kỹ năng thương lượng để áp dụng trong các tình huống nơi công sở.